MATERSKÁ ŠKOLA

      Sme Súkromná materská škola, postupujúca podľa štátneho vzdelávacie programu. Náš školský vzdelávací program je s názvom „Učíme sa zážitkom“, čo znamená, že deťom chceme každú vzdelávaciu tému priblížiť najme vizuálnymi, senzorickými pomôckami. Experimentovaním, ukážkami, exkurziami, externými aj internými návštevami. Vzdelávanie v anglickom jazyku 3krát do týždňa anglickou lektorkou z jazykovej školy Prima. Láskavý a individuálny prístup našich učiteliek je pre nás základ. Na detičky čaká ihrisko plné zábavy, preliezok a odrázadiel. 
Tešíme sa na Vás

ČO PONÚKAME:

 • Príjemné a priateľské prostredie  v triede s malým kolektívom
 • Individuálny prístup a intenzívna starostlivosť učiteľov. Plynulý prechod z jasieľ do MŠ
 • Zážitkový spôsob vzdelávania- vizuálnych, zmyslových a motorických pomôcok a návštevami výstav, knižnice, múzea, exkurzií, turistickými vychádzkami, organizovaním návštev v MŠ (lekárka, včelár, hasič, ..)
 • Intenzívne vzdelávanie v anglickom jazyku- 3x do týždňa angličtina s lektorkou z jazykovej školy PRIMA
 • Rozvoj pohybovej stránky- tanečný krúžok 1x do týždňa, ranné rozcvičky, cvičenie šikovný drobček- cvičenie s náradím, tanečno-pohybové cvičenia s pomôckami.
 • Návštevy pani logopedičky- individuálna aj skupinová logopedická činnosť. Rozvoj slovnej zásoby, výslovnosti a logopedickej prevencie. Realizovaná 1x v mesiaci
 • Kurz predplaveckej prípravy- Spolupráca s plaveckou školou Ariela pod vedením skúsenej inštruktorky 1x v mesiaci
 • Krúžok Montessori herničiek- zážitkové hranie prostredníctvom alternatívnych hračiek 1x do týždňa
 • Spoluprácu školy a rodiny- Tekvičková slávnosť, Návšteva Mikuláša, Vianočná besiedka- spojená s vystúpením, Karneval, Vystúpenie na deň matiek spojené s vystúpením s lektorkou s jazykovej školy,  Deň detí, Rozlúčková slávnosť..
 • Chceme rozvíjať v dieťati empatiu, trpezlivosť, vzájomnú úctu a zodpovednosť a samostatnosť
 • Budeme budovať vzťah detí k materinskému jazyku, ľudovým tradíciám a ľudovej slovesnosti
 • Chceme podporovať zdravý životný štýl, vzťah k prírode a k jej ochrane