Čo ponúkame Vašim Drobčekom

  • kompletnú predškolskú prípravu v zmysle štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0                                                

Náš vzdelávací program sa skladá z 12 obsahových celkov, rozplánovaných do tém, ktoré v logickom usporiadaní na seba nadväzujú. Témy sú skonkretizované v jednotlivých výkonových štandardách (tematické okruhy JA SOM, ĽUDIA, PRÍRODA, KULTÚRA), pri čom sa zohľadňujú rozvojové možnosti a schopnosti detí. 

  • denne vzdelávacie aktivity realizované hravou formou       

Podporujeme vývoj telesného, hudobného, výtvarného cítenia detí, pracovnú a rozumovú výchovu. Farebné motivujúce priestory rozdelené na kútiky podľa zamerania.

  • angličtina každý týždeň, detské pesničky, básničky...  

S našimi detičkami pracuje skúsená lektorka anglického jazyka z jazykovej školy PRIMA. Hodiny angličtiny sú každú stredu zvlášť pre obe  triedy. Deti v triedach sú rozdelené na mladšie 1-2ročné a staršie 2-3ročné. Podľa veku detí je aj výučba angličtiny prispôsobená. Hodiny angličtiny sú rozdelené do tém, ktoré sa opakujú a nadväzujú na seba. Deti si osvojujú anglický jazyk hravou formou. V tomto veku má dieťa najlepšiu schopnosť osvojiť si jazyk prirodzeným spôsobom. Pomocou pútavých obrázkov, veselých hier, pesničiek, riekaniek a zážitkového učenia sa rozširuje ich slovná zásoba .

  • čvicenie pre deti „Šikovný Drobček“ 2x do týždňa 

Cvičenia zábavnou formou zamerané na precvičovanie rovnováhy, správne držanie tela, lezenie, hádzanie, beh, kolektívne cvičenia podporujúce spoluprácu. Detičky sa učia pracovať s balančnými pomôckami, kruhmi, loptami, nafukovacími skákajúcimi loptami... 

  • veľkú záhradu s hojdačkami, šmýkačkou, pieskoviskom    

Deti trávia veľkú časť dňa hlavne na čerstvom vzduchu v príjemnej atmosfére, kde je veľa zelene. V záhrade je záhradný domček, šmýkačka, pieskovisko a veľa malých dopravných prostriedkov pre potešenie a zábavu drobčekov (motorky, bicykle, autá..)

  • pravidelné návštevy logopéda  1x do mesiaca  

S Vašimi drobčekmi bude pracovať logopedička s dlhoročnou praxou a skúsenosťami s prácou s deťmi. Zameriava sa hlavne na stimuláciu vývinu reči dieťaťa, na rozvoj slovnej zásoby, komunikačných schopností a logopedickú prevenciu. Rodičom budú poskytované  informácie o stave, postupe a napredovaní vývinu reči dieťaťa na rodičovských združeniach  organizovaných v detskom centre.

  • dielničky a herničky inšpirované montessori pedagogikou 1x do mesiaca

Pre naše detičky organizujeme každý mesiac  obľúbené Montessori herničky a dielničky. Jednoducho povedané: Učenie zážitkom prostredníctvom kreatívnych hračiek. Cieľom pedagogiky je vzbudiť u dieťaťa prirodzenú túžbu učiť sa, podporovať priateľský vzťah medzi učiteľom a dieťaťom a podporovať schopnosť učiteľa pozitívne motivovať dieťa. Montessori  sa snaží prepojiť jednotlivé predmety, aby dieťa pochopilo súvislosti. Každé dieťa dostáva priestor venovať sa oblastiam, v ktorých sa cíti byť výnimočné. Dieťa sa vedie k samostatnosti a zodpovednosti a k túžbe učiť sa.

  • fotenie deti

Na pamiatku deťom a rodičom bude v centre raz ročne organizované fotenie prostredníctvom foto štúdia.  2 x ročne od nás každý drobček dostane CD s fotkami, na ktorých bude dieťa fotené  v priebehu celého školského roka (vzdelávacie aktivity, oslavy, karneval, Vianoce, Mikuláš,......)